Izdaja potrdila, da ne obstaja predkupna pravica na nepremičnini / ah

Opis postopka